Vekaletname

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Av. İsa ÇELİK
T.C. 24940181414

Genel Vekaletname: Avukatın müvekkil adına tasarrufta bulunabilmesi için, müvekkil tarafından yetkili kılınmasıdır. Bu vekaletname sayesinde avukat; müvekkili adına olan boşanma davaları ile bağış ve satış cinsinden olan sözleşmeler hariç, tasarruflarda bulunabilir.

Genel Vekaletname Örneği: 

Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle bizi temsile, haklarımızı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde
bulunmaya, tanıklar dinletmeye, şikâyette bulunmaya, şikâyetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde dava açmaya, takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ'a, bizim dışımızda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı, arşiv bilgilerimi talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımızı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde bizi temsile, dilerse sureci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin
fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale'i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya, noterlik dairesine müracaatla bu işlemden örnek almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ANTALYA Barosu'na kayıtlı 24940181414 T.C. kimlik numaralı Av. İSA ÇELİK tarafımızdan vekil
tayin edildi.